Víte, že od 1. ledna 2016 je formaldehyd klasifikován jako karcinogenní?
                          Jaké jsou důsledky změny legislativního zařazení?
Až do 31. prosince 2015 byl formaldehyd dle evropského nařízení 605/2014 klasifikován jako pravděpodobný karcinogenní kategorie 2, H351, tedy podezření na                     způsobení rakoviny. Od 1. ledna 2016 platí novela na základě rozhodnutí rady EU 895/2014 zařazující formaldehyd do karcinogenní kategorie 1B, H350,  tedy
                                                                                                                    prokázaný karcinogen.
Nové zařazení má zásadní vliv na bezpečnost práce a bezpečnostní opatření týkající se manipulace s formalínem. Zvláštní péči vyžadují osoby vystavené této látce
           v jakékoliv formě, ve vztahu k vystavení vůči formaldehydu dle legislativního nařízení z 9.4. 2008 N.81 (ochrana vůči karcinogenům a mutagenům).
Jaké změny to přinese na naše pracoviště?
Vaše pracoviště by mělo být vybaveno vhodnými ochrannými pomůckami. Lékař, laborant ani širší okolí nesmí být vystaveno přímému kontaktu s formalínem ani
v tekutém stavu, ani s jeho výpary. Mezi povinnosti každého zaměstnavatele je omezit vystavení osob karcinogenním produktům na minimum. Řešení pracovních
postupů musí nezbytně minimalizovat uvolňování karcinogenů na pracovišti. Mezi další povinnosti patří zajištění kolektivní ochrany, nebo poskytnutí osobních
ochranných prostředků. Je nutné poskytnutí prostředků pro bezpečné skladování, manipulaci a přepravu, zejména použitím neprodyšně uzavřených a zřetelně
a viditelně označených nádob.
Jakou změnu mohu očekávat já?
Každý lékař, laborant, či pacient má největší zájem především na svém zdraví. O zbytečné a navíc pravidelné vystavování karcinogenům nemá zájem nikdo. Největší
                                                                                                                    změna pro vás, je zdraví.
Co to znamená, v čem je problém?
Pokud jste nadále vystavování působení formalínu bez adekvátní ochrany a pomůcek eliminujících vystavení na minimum, jste tak zcela zbytečně vystaveni prokazatelnému                     karcinogenu - naprosto zbytečně. Ano, moderní laboratoře jsou dnes vybaveny přikrajovacími pracovišti, které formalínové výpary odsávají a třeba i filtrují. Co ale třeba
osoby přicházející do styku s formalínem v klinické praxi? Jak je prováděn odběr biopsie? Pokud je při odběru biopsie otevřen kelímek s formalínem a do něj vkládán materiál, jde o naprosto zbytečné vystavení výparům formalínu pro lékaře, laboranta i pacienta. Nezřídka může dojít k rozlití, či potřísnění. Zejména pro lékaře a laboranta jsou to úkony opakující a nesou tak zvýšené riziko. Cílem nového legislativního zařezení formalínu je zamezit tomuto zbytečnému vystavení.
Co je to  Klessidra              
Klessidra je nová bezpečnost pro vaše pracoviště.

S Klessidrou není uživatel vystaven žádnému kontaktu s formalínem.

Klessidra je inovativní řešení manipulace s formalínem při odběru vzorků.princip
2 polypropylenové bezpečnostní kontejnerky

jeden prázdný, druhý předplněný formalínem

speciální šroubovací modré víčko s dvojsměrným ventilem mezi kontejnerky

biopsie se vkládá do prázdného kontejnerku

po aktivaci ventilu dojde k přepuštění formalínu do prázdného kontejnerku se vzorkem
Klessidra
Klessidra
Klessidra je dostupná ve třech velikostech
10ml včetně Endokitu
20ml
30ml s kazetkou a filtrem
Klessidra 2.0
Klessidra 2.0
Klessidra 2.0
Klessidra včetně pufru
PDF prospekt ke stažení